สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด 333 หมู่ที่ 2 ถนนเรืองแสนกรรฐ์ ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 โทรศัพท์ 0-4579-9103
​​​​

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00002
วันนี้ 00016
วานนี้ 00023
เดือนนี้ 00841
เดือนก่อน 00723
ปีนี้ 07250
ปีก่อน 09815
  • ข่าวสารเพื่อสร้างกา.
  • ศูนย์ช่วยเหลือประชา.
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข้อมูลข่าวสารสร้างก.
  ประกาศขยายระยะเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2567 - 9 พ.ย. 2566(ดู 7) 
  ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าหยาด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลฟ้าหยาด - 25 ก.ค. 2566(ดู 274) 
  รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง - 8 ก.พ. 2566(ดู 131) 
  คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - 1 ก.พ. 2566(ดู 25) 
  ช่องทางการตอบช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566 - 16 ม.ค. 2566(ดู 80) 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - 28 ธ.ค. 2565(ดู 84) 
  การปลูกสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ตลาดสดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด - 18 ต.ค. 2565(ดู 106) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 1 มิ.ย. 2566(ดู 89) 
  รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน้งที่ว่าง - 15 พ.ค. 2566(ดู 99) 
  รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง - 8 ก.พ. 2566(ดู 85) 
  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 6 ม.ค. 2565(ดู 213) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 10 ก.ค. 2564(ดู 357) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ คสล.(มอก.ชั้น3) - 24 พ.ย. 2565(ดู 112) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมขยายผิวจราจร คสล.ถนนฟ้าหยาด 3 - 23 พ.ย. 2565(ดู 129) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนราชบุตร - 23 พ.ย. 2565(ดู 100) 
  ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(วัดฟ้าหยาด) - 22 พ.ย. 2565(ดู 138) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกคอยกรีต ถนนอุปราช - 22 พ.ย. 2565(ดู 108) 
  ราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ - 31 พ.ค. 2565(ดู 225) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ถนนพรหมศรีช่วงจากแยกถนนกองลูกค้าถึงแยกถนนเทศบาล2 - 12 เม.ย. 2565(ดู 207) 
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(วัดฟ้าหยาด) เดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-24
  จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-20
  จ้างจัดหามหรสพหมอลำคณะเก๋ อินทร์ตรา ตามโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-20
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-20
  จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและอัตราภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-22
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-15
  ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-13

ภาพกิจกรรม

โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน (การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมเพื่อนำขยะที่คัดแยกไปจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยน) ประจำปี 2564 (ดู 184)

ตรวจประเมินร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ตามมาตรฐาน Clean Food Good Taste (อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ) และมอบป้ายสำหรับผู้ผ่านการอบรม ใ (ดู 225)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งไสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู 70)

พิธีรับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมแลความโปร่งใส (ดู 86)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ปี2565 (ดู 47)

โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน (การตัดตั้งกลุ่มกิจกรรมเพื่อนำขยะที่คะดแยกไปจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยน) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู 83)

ภูมิปัญหาท้องทิ่น

หนังประโมทัย ร้อง/พากย์ และเชิดตัวละครหนังประโมทัย (ดู 197)

หมอพราหมณ์ (ดู 195)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

การป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด (ดู 69)

การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด (ดู 57)

ดาวน์โหลดใหม่

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. 2566 : [24 พ.ย. 2566]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2567 : [24 ต.ค. 2566]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2567 : [24 ต.ค. 2566]
  นโยบายการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2567 : [24 ต.ค. 2566]
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2566 : [19 ต.ค. 2566]
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 : [26 ก.ย. 2566]
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครังที่ 2/2566 : [20 ก.ย. 2566]
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครังที่ 1/2566 : [29 ส.ค. 2566]
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครังที่ 1/2566 : [15 ส.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร