สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด 333 หมู่ที่ 2 ถนนเรืองแสนกรรฐ์ ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 โทรศัพท์ 0-4579-9103
​​​​

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00006
วันนี้ 00045
วานนี้ 00025
เดือนนี้ 00703
เดือนก่อน 00952
ปีนี้ 01655
ปีก่อน 07883
  • ข่าวสารเพื่อสร้างกา.
  • ศูนย์ช่วยเหลือประชา.
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข้อมูลข่าวสารสร้างก.
  แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก - 12 ม.ค. 2567(ดู 64) 
  เปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 - 28 ธ.ค. 2566(ดู 65) 
  ประกาศขยายระยะเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2567 - 9 พ.ย. 2566(ดู 108) 
  ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าหยาด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลฟ้าหยาด - 25 ก.ค. 2566(ดู 593) 
  รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง - 8 ก.พ. 2566(ดู 200) 
  คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - 1 ก.พ. 2566(ดู 81) 
  ช่องทางการตอบช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566 - 16 ม.ค. 2566(ดู 153) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 1 มิ.ย. 2566(ดู 150) 
  รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน้งที่ว่าง - 15 พ.ค. 2566(ดู 163) 
  รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง - 8 ก.พ. 2566(ดู 272) 
  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 6 ม.ค. 2565(ดู 291) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 10 ก.ค. 2564(ดู 452) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ คสล.(มอก.ชั้น3) - 24 พ.ย. 2565(ดู 190) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมขยายผิวจราจร คสล.ถนนฟ้าหยาด 3 - 23 พ.ย. 2565(ดู 197) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนราชบุตร - 23 พ.ย. 2565(ดู 156) 
  ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(วัดฟ้าหยาด) - 22 พ.ย. 2565(ดู 215) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกคอยกรีต ถนนอุปราช - 22 พ.ย. 2565(ดู 174) 
  ราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ - 31 พ.ค. 2565(ดู 288) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ถนนพรหมศรีช่วงจากแยกถนนกองลูกค้าถึงแยกถนนเทศบาล2 - 12 เม.ย. 2565(ดู 273) 
  จ้างจัดหาวงโยธวาทิตในพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2567 ร้อยเรียงเป็นสาย เชื่อมสายใยชาวมหาชนะชัย หลอมรวมใจเป็นหนึ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-15
  ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-01
  จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (วัดฟ้าหยาด) เดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-01-30
  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-7714 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-01-18
  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-01-19
  ซื้อรถจักรยานยนต์ แบบเกียร์อัตโนมัติ ขนาด 110 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-01-24
  จ้างจัดหาบ้านลมสไลเดอร์และสปริงบอร์ด ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-01-09

ภาพกิจกรรม

RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน (ดู 55)

โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน (การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมเพื่อนำขยะที่คัดแยกไปจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยน) ประจำปี 2564 (ดู 252)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งไสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู 127)

พิธีรับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมแลความโปร่งใส (ดู 153)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ปี2565 (ดู 112)

โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน (การตัดตั้งกลุ่มกิจกรรมเพื่อนำขยะที่คะดแยกไปจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยน) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู 156)

ภูมิปัญหาท้องทิ่น

หนังประโมทัย ร้อง/พากย์ และเชิดตัวละครหนังประโมทัย (ดู 264)

หมอพราหมณ์ (ดู 258)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

การป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด (ดู 135)

การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด (ดู 124)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [19 ธ.ค. 2566]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. 2566 : [24 พ.ย. 2566]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2567 : [24 ต.ค. 2566]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2567 : [24 ต.ค. 2566]
  นโยบายการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2567 : [24 ต.ค. 2566]
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2566 : [19 ต.ค. 2566]
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 : [26 ก.ย. 2566]
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [26 ก.ย. 2566]
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครังที่ 2/2566 : [20 ก.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร