เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 2

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 12 ม.ค. 2567 243
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลฟ้าหยาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1 ม.ค. 2567 43
เปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 28 ธ.ค. 2566 221
ประกาศขยายระยะเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2567 9 พ.ย. 2566 341
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าหยาด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลฟ้าหยาด 25 ก.ค. 2566 925
รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง 8 ก.พ. 2566 333
คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ก.พ. 2566 215
ช่องทางการตอบช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566 16 ม.ค. 2566 296
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 28 ธ.ค. 2565 139
การปลูกสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ตลาดสดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด 18 ต.ค. 2565 177
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 26 ก.ย. 2565 255
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570 9 ส.ค. 2565 197
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2565 2 ส.ค. 2565 231
การประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาเทศบาล 17 มิ.ย. 2565 228
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี2565 8 มิ.ย. 2565 113
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 1 มี.ค. 2565 318
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน 1 มี.ค. 2565 263
เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. 2565 28 ก.พ. 2565 248
เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2565 28 ก.พ. 2565 281
ประกาศขยายระยะเวลาการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 23 ก.พ. 2565 270
11- 15 กุมภาพันธ์ 2565 ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2565 26 ม.ค. 2565 818
เตือนภัยอาหารรอบตัว 9 ม.ค. 2565 103
เชิญชวนประชาชนออกกำลังกาย ณ สถานที่ต่างๆ ที่เทศบาลตำบลฟ้าหยาดได้ติดตั้ง เครื่องออกกำลังกาย 49 เครื่อง 12 ต.ค. 2564 136
ขั้นตอนการช่วยเหลือประชาชน 5 ต.ค. 2564 130
ขั้นตอนการช่วยเหลือประชาชน 5 ต.ค. 2564 120
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ 4 ต.ค. 2564 118
ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตแสดงความสามารถในเขตเทศบาลตำบลฟ้าหยาด 1 ต.ค. 2564 314
ประชาสัมพันธ์การขอรับค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 1 ต.ค. 2564 282
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดประจำปี 2565 1 ต.ค. 2564 721
ร่วมรักษ์โลกกับเทศบาลตำบลฟ้าหยาด 1 ก.ย. 2564 177