เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าหยาด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลฟ้าหยาด 25 ก.ค. 2566 43
รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง 8 ก.พ. 2566 95
ช่องทางการตอบช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566 16 ม.ค. 2566 57
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 28 ธ.ค. 2565 53
การปลูกสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ตลาดสดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด 18 ต.ค. 2565 88
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 26 ก.ย. 2565 136
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570 9 ส.ค. 2565 121
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2565 2 ส.ค. 2565 155
การประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาเทศบาล 17 มิ.ย. 2565 155
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี2565 8 มิ.ย. 2565 30
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 1 มี.ค. 2565 220
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน 1 มี.ค. 2565 178
เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. 2565 28 ก.พ. 2565 161
เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2565 28 ก.พ. 2565 191
ประกาศขยายระยะเวลาการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 23 ก.พ. 2565 215
11- 15 กุมภาพันธ์ 2565 ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2565 26 ม.ค. 2565 216
เตือนภัยอาหารรอบตัว 9 ม.ค. 2565 37
เชิญชวนประชาชนออกกำลังกาย ณ สถานที่ต่างๆ ที่เทศบาลตำบลฟ้าหยาดได้ติดตั้ง เครื่องออกกำลังกาย 49 เครื่อง 12 ต.ค. 2564 38
ขั้นตอนการช่วยเหลือประชาชน 5 ต.ค. 2564 57
ขั้นตอนการช่วยเหลือประชาชน 5 ต.ค. 2564 49
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ 4 ต.ค. 2564 34
ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตแสดงความสามารถในเขตเทศบาลตำบลฟ้าหยาด 1 ต.ค. 2564 217
ประชาสัมพันธ์การขอรับค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 1 ต.ค. 2564 184
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดประจำปี 2565 1 ต.ค. 2564 422
ร่วมรักษ์โลกกับเทศบาลตำบลฟ้าหยาด 1 ก.ย. 2564 107
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2564 30 ส.ค. 2564 119
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าหยาด เรื่อง กำหนดนโยบายเพื่อดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 1 มิ.ย. 2564 259
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 17 มี.ค. 2564 129