เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

ประกาศราคากลาง : สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการถมดินปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (วัดฟ้าหยาด) 9 เม.ย. 2567 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนน คสล. ถนนทางลงไปฐานจุดบั้งไฟ 25 มี.ค. 2567 48
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนพรหมศรี 19 มี.ค. 2567 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อ คสล.(มอก.ชั้น 3) บ่อพักน้้าฝาตะแกรงเหล็ก ถนนมหาชนะชัย 1 19 มี.ค. 2567 55
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างงปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพักน้้าฝาตะแกรงเหล็ก(ในผิวจราจร) ถนนซอยวัดเลียบ 18 มี.ค. 2567 161
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนด้านหลังป่าช้าสาธารณประโยชน์หมู่ที่ 8 18 มี.ค. 2567 99
ราคากลางก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ตลาดสดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด 16 ต.ค. 2566 82
ราคากลางก่อสร้างต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฟ้าหยาด 4 ก.ย. 2566 60
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ คสล.(มอก.ชั้น3) 24 พ.ย. 2565 332
ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมขยายผิวจราจร คสล.ถนนฟ้าหยาด 3 23 พ.ย. 2565 310
ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนราชบุตร 23 พ.ย. 2565 280
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(วัดฟ้าหยาด) 22 พ.ย. 2565 356
ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกคอยกรีต ถนนอุปราช 22 พ.ย. 2565 291
ราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ 31 พ.ค. 2565 409
ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ถนนพรหมศรีช่วงจากแยกถนนกองลูกค้าถึงแยกถนนเทศบาล2 12 เม.ย. 2565 376
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์พร้อมกับปรับปรุงศูนย์บริการสุขภาพ 5 เม.ย. 2565 411
ราคากลาง-ขยายผิวจราจร-คสล.ถ.เรืองแสนกรรฐ์ ปี 2565 23 มี.ค. 2565 330
ราคากลาง-ก่อสร้างปรับปรุงเส้นจราจร 10 มี.ค. 2565 239
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. รางระบายน้ำ คสล. ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 มี.ค. 2565 311
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์เด็กเทศบาล(วัดฟ้าหยาด) ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว 112.00 เมตร พร้อมก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(วัดฟ้าหยาด) ขนาดกว้าง 1.58 เมตร ยาว 4.80 เมตร 15 ก.ย. 2564 234
ประกาศราคากลาง โครงก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ขยายผิวจราจร คศล.วางท่อ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพักน้ำฝาตะแกรงเหล็ก ถนนฟ้าหยาด 1 ช่วงจากแยกถนนราชบุตร ถึงแยกถนนธรรมรงค์ 9 มิ.ย. 2564 205
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเรืองแสงกรรฐ์ ช่วงจากแยกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2227 ไปจนสุดเขตเทศบาล 27 พ.ค. 2564 201
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนฟ้าหยาด4 ช่วงจากแยกถนนธรรมรงค์ ถึงแยกถนนฟ้าหยาด5 25 พ.ค. 2564 191
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโพธิราช ช่วงจากแยกถนนมหาชนะชัย 3 ถึงแยกถนนมหาชนะชัย 1 24 พ.ค. 2564 190