เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 14

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(วัดฟ้าหยาด) เดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566
จ้างจัดหามหรสพหมอลำคณะเก๋ อินทร์ตรา ตามโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและอัตราภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2566
ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 2566
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 9 พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ตลาดสดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(วัดฟ้าหยาด) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ตลาดสดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ตลาดสดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ต.ค. 2566
ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อ คสล. (มอก.ชั้น3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บ่อพักน้ำฝาตะแกรงเหล็ก (ในผิวจราจร) ถนนซอยคุณหมี ช่วงจากแยกถนนเรืองแสนกรรฐ์ ไปจนถึงแยกถนนพรหมศรี 17 ต.ค. 2566
ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนฟ้าหยาด 1 ช่วงจากแยกถนนราชบุตร ถึงแยกถนนโพธิราช 17 ต.ค. 2566
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 4 เมตร จำนวน 2 หลัง ก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลฟ้าหยาด 17 ต.ค. 2566
ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลฟ้าหยาด พร้อมกับอาคารศูนย์บริการสุขภาพเพื่อประชาชน ก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลฟ้าหยาด 17 ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(วัดฟ้าหยาด) ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
ซื้อนม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(วัดฟ้าหยาด)ประจำเดือนกันยายน๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(วัดฟ้าหยาด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(วัดฟ้าหยาด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(วัดฟ้าหยาด) พื้นที่ 1,070 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(วัดฟ้าหยาด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(วัดฟ้าหยาด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(วัดฟ้าหยาด) เดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเรืองแสนกรรฐ์ ช่วงจากแยกตลาดคลองถมไปจนสุดเขตเทศบาล ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 14.00-14.60 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,132 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ถนนฟ้าหยาด 3 ช่วงจากแยกถนนซอยวัดเลียบไปทางด้านทิศตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.พร้อมวางท่อ คสล. (มอก.ชั้น3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพักน้ำฝาตะแกรงเหล็กถนนราชบุตร (ด้านซ้ายทาง) ช่วงจากแยกถนนฟ้าหยาด 1 ถึงแยกถนนอุปราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน แบบปรุงสำเร็จ สำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล(วัดฟ้าหยาด)เดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ค. 2566
ซื้อนม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิ.ย. 2566
ซื้อนม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ปรับอากาศ สองชั้น จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดหาเครื่องทำพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและฐานจุดบั้งไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอมหาชนะชัย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2566
จ้างเหมาไถปรับพื้นที่บริเวณสถานที่ใช้ในการแข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นสูง ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอมหาชนะชัย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(วัดฟ้าหยาด) งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนกองลูกค้า ช่วงต่อจากโครงการเดิมไปทางทิศตะวันออก (ไปฐานจุดบั้งไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 2566
จ้างถมดินปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (วัดฟ้าหยาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนเตา-ปิ้งย่างและปล่องระบายควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 2566