เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 16

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาจัดหาเครื่องทำพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและฐานจุดบั้งไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอมหาชนะชัย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2566
จ้างเหมาไถปรับพื้นที่บริเวณสถานที่ใช้ในการแข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นสูง ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอมหาชนะชัย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(วัดฟ้าหยาด) งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนกองลูกค้า ช่วงต่อจากโครงการเดิมไปทางทิศตะวันออก (ไปฐานจุดบั้งไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 2566
จ้างถมดินปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (วัดฟ้าหยาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนเตา-ปิ้งย่างและปล่องระบายควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(วัดฟ้าหยาด) งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ถนนพรหมศรี ช่วงต่อจากโครงการเดิมปี 2565 ไปทางด้านทิศเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(ตู้เชื่อมไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(วัดฟ้าหยาด) งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสาร ไม่ประจำทาง ปรับอากาศ สองชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเรืองแสนกรรฐ์ ช่วงจากแยกตลาดคลองถมไปจนสุดเขตเทศบาล ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 14.00-14.60 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,132 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มี.ค. 2566
จ้างจัดหาการหมอลำซิ่งคณะเก๋ อินทร์ตรา ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2566 ร้อยเรียงเป็นสาย เชื่อมสายใย ชาวมหาชนะชัย หลอมรวมใจเป็นหนึ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 2566
จ้างทำผ้าคลุมโต๊ะ พร้อมสกรีน ขนาด 74x180 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
จ้างทำผ้าคลุมโต๊ะ พร้อมสกรีน ขนาด 60x150 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนธรรมรงค์ ช่วงจากแยกถนนไชยกุมาร ไปทางด้านทิศเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ คสล.(มอก.ชั้น3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร บ่อพักน้ำฝาตะแกรงเหล็ก (ในผิวจราจร) ถนนซอยบ้านนายพงษ์ศักดิ์ ภูมิชัย ช่วงจากแยกถนนมหาชนะชัย 4 ไปทางด้านทิศเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 2565
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งตามชุมชนต่างๆ ในเขตพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (วัดฟ้าหยาด) ช่วงต่อจากโครงการเดิมไปทางด้านทิศใต้ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างถนน คสล. ไม่น้อยกว่า 242 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานของเทศบาลตำบลฟ้าหยาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมขยายผิวจราจร คสล. ถนนฟ้าหยาด 3(ด้านซ้ายทาง)ข้างวัดหอก่อง ช่วงสุดเขตเทศบาล ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.40-3.00 เมตร ยาว 20 เมตร หรือรวมพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมขยายผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 50.60 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2565
ซื้อนม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2565
จ้างจัดหาการแสดงหมอลำคณะนำชัย ศิริชัย ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเรืองแสนกรรฐ์ ช่วงจากแยกตลาดคลองถมไปจนสุดเขตเทศบาล ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 14.00-14.60 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,132 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราชบุตร ช่วงที่ 1 ช่วงจากแยกถนนไชยกุมาร ถึงแยกถนนฟ้าหยาด 1 ช่วงที่ 2 ช่วงจากศาลาหกเหลี่ยมริมแม่น้ำชี ถึงแยกถนนมหาชนะชัย 5 หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,264 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอุปราช ช่างจากแยกถนนราชบุตร ไปจนสุดเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พ.ย. 2565
จ้างซ่อมฝ้าเพดานอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2565
ซื้อถังรองรับขยะพลาสติก (ขยะทั่วไป) ขนาดจุ ๑๓๐ ลิตร แบบมีล้อเลื่อนและช่องทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเรืองแสนกรรฐ์ ช่วงจากแยกตลาดคลองถมไปจนสุดเขตเทศบาล ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 14.00-14.60 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,132 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราชบุตร ช่วงที่ 1 ช่วงจากแยกถนนไชยกุมาร ถึงแยกถนนฟ้าหยาด 1 ช่วงที่ 2 ช่วงจากศาลาหกเหลี่ยมริมแม่น้ำชี ถึงแยกถนนมหาชนะชัย 5 หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,264 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอุปราช ช่างจากแยกถนนราชบุตร ไปจนสุดเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเรืองแสนกรรฐ์ ช่วงจากแยกตลาดคลองถมไปจนสุดเขตเทศบาล ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 14.00-14.60 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,132 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราชบุตร ช่วงที่ 1 ช่วงจากแยกถนนไชยกุมาร ถึงแยกถนนฟ้าหยาด 1 ช่วงที่ 2 ช่วงจากศาลาหกเหลี่ยมริมแม่น้ำชี ถึงแยกถนนมหาชนะชัย 5 หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,264 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอุปราช ช่างจากแยกถนนราชบุตร ไปจนสุดเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ต.ค. 2565
ก่อสร้างต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(วัดฟ้าหยาด) 17 ต.ค. 2565
ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ถนนพรหมศรี ช่วงต่อจากโครงการเดิมปี 2565 ไปทางด้านทิศเหนือ 17 ต.ค. 2565
ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 1 ช่วงจากแยกถนนเรืองแสนกรรฐ์ ไปจนสุดเส้นถนนเทศบาล 1 17 ต.ค. 2565
ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 2 ช่วงจากแยกถนนเรืองแสนกรรฐ์ ถึงแยกพรหมศรี 17 ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2565
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2565
จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เพื่อรับรองคณะคณะเดินทางมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอก ณ วัดหอก่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 3 วัด ตามโครงการปฏิบัติธรรมทุกวันพระในฤดูเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2565
ซื้อนม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 2565
ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเรืองแสนกรรฐ์ ช่วงจากแยกตลาดคลองถมไปจนสุดเขตเทศบาล ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 14.00-14.60 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,132 ตารางเมตร 2 ก.ย. 2565
ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราชบุตร ช่วงที่ 1 ช่วงจากแยกถนนไชยกุมาร ถึงแยกถนนฟ้าหยาด 1 ช่วงที่ 2 ช่วงจากศาลาหกเหลี่ยมริมแม่น้ำชี ถึงแยกถนนมหาชนะชัย 5 หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,264 ตารางเมตร 2 ก.ย. 2565