เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 8

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยแรก ครังที่ 1/2566   24 ก.พ. 2566 7
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครังที่ 1/2565   27 ธ.ค. 2565 6
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครังที่ 1/2565   26 ก.ย. 2565 8
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2565   23 ส.ค. 2565 10
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครังที่ 2/2565   14 ส.ค. 2565 7
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครังที่ 1/2565   4 ส.ค. 2565 17
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครังที่ 1/2565   27 มิ.ย. 2565 14
รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565   3 มี.ค. 2565 80
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยแรก ครังที่ 1/2565   28 ก.พ. 2565 9
กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564/2565   9 ธ.ค. 2564 73
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2564   27 ธ.ค. 2564 80
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครังที่ 2/2564   23 ธ.ค. 2564 70
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครังที่ 1/2564   25 ส.ค. 2564 76
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครังที่ 1/2564   13 ส.ค. 2564 75
รายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2564   11 พ.ค. 2564 69