เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นางธรนิศ สายหอม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0640423627


จ่าเอกภูมินทร์ พิเคราะห์แน่
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร : 0644463106


นางสาวทรรศอร บุญน้อม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
เบอร์โทร : 0916755350


นางไปรยา กุหลาบขาว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร : 0885951473


นางสาวรจรินทร์ สิมสา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 0813894477


นายสุริยัญ นิลเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0856116304


นายนิวัฒน์ รินนุกาณจน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0815936047


นายบัณฑิต วงค์มั่น
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 0804591149


นางวิภารัตน์ วงศ์ไชย
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 0898453118


นายอุทัย เฉียงขวา
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 0960693569


นายธีระศักดิ์ ศรีอักษร
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร : 0823187278


นายสมศักดิ์ วงค์ไชย
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร : 0934192258


นายธันวา ทองวรณ์
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0830736490


นายสุวรรณชัย ยืนยงค์
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0815473441


นางยุพดี ทองบ่อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0973348089


นางสาวชนกภรณ์ นรินทร์นอก
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0934548319


น.ส.บุญปลูก พร้อมทรัพย์
นักการ
เบอร์โทร : 0000000000