เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

การบริหารความเสี่ยง/งานควบคุมภายใน


ออนไลน์ : 4

การบริหารความเสี่ยง/งานควบคุมภายใน วันที่ โหลด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2567   24 ต.ค. 2566 247
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2567   24 ต.ค. 2566 256
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2567   24 ต.ค. 2566 328