เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงินของ อปท. พ.ศ. 2566
วันที่ : 3 มกราคม 2559   View : 645