เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

ประวัติความเป็นมา


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

 
 
 
ประวัติเทศบาลตำบลฟ้าหยาด
     เทศบาลตำบลฟ้าหยาดเดิมเป็นสุขาภิบาลฟ้าหยาด ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2499 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 99 เล่มที่ 73 ตอนที่ 83 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2499 และได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลฟ้าหยาดเป็นเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (เล่มที่ 116 ตอน 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542)
 
ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต
     เทศบาลตำบลฟ้าหยาดเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบเทศบาลเพียงแห่งเดียวในท้องที่เขตอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธรตั้งอยู่บนฝั่งทิศใต้และทิศตะวันออกของแม่น้ำชีมีพื้นที่2.8ตารางกิโลเมตรอยู่ห่างจากตัวจังหวัด 41 กิโลเมตร
 
เขตการปกครองและบริหาร
มีหมู่บ้านในเขตชุมชนเทศบาลจำนวน 5 หมู่บ้านคือ
หมู่ที่1ชุมชนคุ้มโฮงเหนือวัดฟ้าหยาด
หมู่ที่2ชุมชนพระเรืองไชย
หมู่ที่3ชุมชนฝั่งแดงพัฒนา
หมู่ที่4ชุมชนคุ้มวัดหอก่อง
หมู่ที่5ชุมชนคุ้มบ้านก่อ
 
ประชากร
     เทศบาลตำบลฟ้าหยาดมีจำนวนประชากรทั้งหมด 4770 คน เป็นชาย 2333 คน เป็นหญิง 2437คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1734 ครัวเรือน
 
การศึกษา
     ในเขตเทศบาลตำบลฟ้าหยาดมีสถานศึกษาทั้งหมด 4 แห่ง คือ โรงเรียนมหาชนะชัย โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์เทศบาลวัดฟ้าหยาด
 
เศรษฐกิจ
     ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขาย เกษตรกรรม และประมง ผลิตผลคือ ข้าวหอมมะลิ และปลาเนื้ออ่อน
 
วัฒนธรรม
     เทศบาลตำบลฟ้าหยาดมีประเพณีท้องถิ่นที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา คือ ประเพณีแห่มาลัย ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแข่งเรือ ประเพณีลอยกระทง
วันที่ : 21 มีนาคม 2564   View : 1008