เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 12

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   31 ม.ค. 2566 14
แผนการตรวจสอบประจำปี ปีงบประมาณ 2566   1 ต.ค. 2565 20
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565   14 ม.ค. 2565 60
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565   14 ม.ค. 2565 54
หนังสือรับรองการประเเมินผลการควบคุมภายใน 64   5 ต.ค. 2564 66
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 64   5 ต.ค. 2564 65
รายงานผลการประเมินองค์กรประกอบการควบคุมภายใน 64   5 ต.ค. 2564 61
สรุปผลการประเมินความเสียง64   5 ต.ค. 2564 68
รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 64   5 ต.ค. 2564 72