เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 14

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล   15 ธ.ค. 2565 112
คู่มือเปิดเผยOITพ.ศ.2022   26 ม.ค. 2565 96
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   17 ม.ค. 2565 91
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงาน อปท.   17 ม.ค. 2565 101
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ   5 ม.ค. 2565 108
คู่มือการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี   5 ม.ค. 2565 88
คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.   3 ม.ค. 2565 99
การแก้ไขคำสั่งหรือการยกเลิกคำสั่ง   3 ม.ค. 2565 79
คู่มือประชาชนในการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ,คนพิการ,ผู้ป่วยเอดส์   1 ต.ค. 2564 94
ค่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์   1 ต.ค. 2564 96