เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 10

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล   15 ธ.ค. 2565 156
คู่มือเปิดเผยOITพ.ศ.2022   26 ม.ค. 2565 136
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   17 ม.ค. 2565 138
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงาน อปท.   17 ม.ค. 2565 141
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ   5 ม.ค. 2565 182
คู่มือการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี   5 ม.ค. 2565 129
คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.   3 ม.ค. 2565 140
การแก้ไขคำสั่งหรือการยกเลิกคำสั่ง   3 ม.ค. 2565 120
คู่มือประชาชนในการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ,คนพิการ,ผู้ป่วยเอดส์   1 ต.ค. 2564 123
ค่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์   1 ต.ค. 2564 205