เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 17

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล   15 ธ.ค. 2565 95
คู่มือเปิดเผยOITพ.ศ.2022   26 ม.ค. 2565 75
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   17 ม.ค. 2565 68
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงาน อปท.   17 ม.ค. 2565 73
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ   5 ม.ค. 2565 69
คู่มือการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี   5 ม.ค. 2565 66
คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.   3 ม.ค. 2565 81
การแก้ไขคำสั่งหรือการยกเลิกคำสั่ง   3 ม.ค. 2565 62
คู่มือประชาชนในการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ,คนพิการ,ผู้ป่วยเอดส์   1 ต.ค. 2564 63
ค่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์   1 ต.ค. 2564 73