เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เทศบาลตำบลฟ้าหยาด


วิสัยทัศน์

“เข้าใจ เข้าถึง พึ่งพาได้ ใส่ใจประเพณีท้องถิ่น”

พันธกิจ

1. เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ครบครันและได้มาตรฐาน
2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ตามหลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการศึกษา ให้มี คุณภาพทั้งทางด้านจิตใจ และสติปัญญา
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพ สวัสดิการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยวิถี ประชาธิปไตย
6. เพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยด้านสาธารณสุข และห่างไกลยาเสพติด
7. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

1.มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
2.มีการบริหารกิจการของเทศบาลมีประสิทธิภาพ
3.จัดการศึกษา การนันทนาการ สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพ
4.ประชาชนมีงานทำ และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และได้รับสวัสดิการที่จำเป็นเพียงพอต่อการ ดำรงชีพ
6.ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า และมีสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนที่น่าอยู่
7.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 705