เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 3

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
จรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   19 ม.ค. 2566 14
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565   3 ม.ค. 2566 4
นโยบายมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง   8 ก.พ. 2565 73
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี   8 ก.พ. 2565 73
จรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565   8 ก.พ. 2565 64
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565   5 ม.ค. 2565 71
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2565   5 ต.ค. 2564 57
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565   5 ต.ค. 2564 61
หลักเกณฑ์ มาตรการให้ผู้มีส่วนได่เสียมีส่วนรวมในการดำเนินงาน พ.ศ. 2565   5 ต.ค. 2564 57
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   3 ต.ค. 2564 70
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร พ.ศ. 2564   13 พ.ค. 2564 64
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2564   13 พ.ค. 2564 68
หลักเกณฑ์ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน   4 ต.ค. 2563 67
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   7 ต.ค. 2562 58
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   7 ต.ค. 2562 64
หลักเกณฑ์ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน   7 ต.ค. 2562 66
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   1 ต.ค. 2562 62