เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 2

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   18 เม.ย. 2567 25
จรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   19 ม.ค. 2566 63
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565   3 ม.ค. 2566 68
นโยบายมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง   8 ก.พ. 2565 122
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี   8 ก.พ. 2565 119
จรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565   8 ก.พ. 2565 134
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565   5 ม.ค. 2565 127
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2565   5 ต.ค. 2564 101
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565   5 ต.ค. 2564 106
หลักเกณฑ์ มาตรการให้ผู้มีส่วนได่เสียมีส่วนรวมในการดำเนินงาน พ.ศ. 2565   5 ต.ค. 2564 126
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   3 ต.ค. 2564 118
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร พ.ศ. 2564   13 พ.ค. 2564 129
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2564   13 พ.ค. 2564 141
หลักเกณฑ์ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน   4 ต.ค. 2563 123
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   7 ต.ค. 2562 105
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   7 ต.ค. 2562 154
หลักเกณฑ์ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน   7 ต.ค. 2562 112
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   1 ต.ค. 2562 115