เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายสุเทพ มูลเกตุ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 0915615478


นายกิตติชัย แคนสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0865161873


นางสาวสุดารัตน์ แหวนหล่อ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 0803503935


นายศราวุธ ยืนยงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0883711966


นายทวีศักดิ์ สมสืบ
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 0000000000


นายอาคม ศรีคำภา
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 0862436584


นายไกรสร คำพิลา
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร : 0881225882


นายทองใบ ดวงเกตุ
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร : 0934674295


นายประสงค์ศักดิ์ พิลภาค
คนงาน
เบอร์โทร : 0624812764


นายศุภชัย ไชยวัน
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร : 0887249296


นายสมัย ประสมคำ
คนงาน
เบอร์โทร : 0933644386


นายสิทธิยา ภาพันธ์
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร : 0929631542


นายอติชาติ ทองสี
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร : 0642914557


นายอนุรักษ์ คำหลาน
คนงาน
เบอร์โทร : 0807252363


นายอิทธิพล คำพิลา
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร : 0981841468


นายอดิศร เฉียงขวา
คนงาน
เบอร์โทร : 0828814585