เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม : สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 15

หัวข้อกิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม วันที่ ผู้ชม
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลฟ้าหยาด จัดทำโครงการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลฟ้าหยาด ประจำปี .....

21 ก.พ. 2566 9
เทศบาลตำบลฟ้าหยาด ร่วมร่วมโครงการนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชุนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น. เทศบาลตำบลฟ้าหยาด โดย นายชัชวาล คำแถม นายกเทศมนตรีตำบล.....

2 มี.ค. 2565 158
เทศบาลตำบลฟ้าหยาด จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นการออกข้อกำหนดท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลฟ้าหยาด

เมื่อวัน พุธ ที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายชัชวาล คำแถม นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด   .....

25 ก.พ. 2565 242