เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม : สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อกิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม วันที่ ผู้ชม
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ปี2565

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ปี2565...

11 ส.ค. 2566 24
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน (การตัดตั้งกลุ่มกิจกรรมเพื่อนำขยะที่คะดแยกไปจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยน) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลฟ้าหยาด นำโดยนายชัชวาล คำแถม นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด นางฉลวย  .....

27 ก.ค. 2566 45
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลฟ้าหยาด จัดทำโครงการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลฟ้าหยาด ประจำปี .....

21 ก.พ. 2566 35
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำ.....

2 พ.ย. 2565 12
กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี2565

กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี2565...

21 ต.ค. 2565 12
โครงการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ประจำปี2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ได้สนับสนุนโครงการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ประจำปี2565 จั.....

21 ก.ย. 2565 13
โครงการตลาดสดน่าซื้อ เทศบาลตำบลฟ้าหยาด ปี2565

โครงการตลาดสดน่าซื้อ เทศบาลตำบลฟ้าหยาด ปี2565...

21 ก.ย. 2565 18
โครงวิทยาลัยสร้างสุขผู้สูงอายุ ปี2565

ทศบาลตำบลฟ้าหยาด เปิดวิทยาลัยสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565  ศูนย์พั.....

25 ก.ค. 2565 27
เทศบาลตำบลฟ้าหยาด ร่วมร่วมโครงการนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชุนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น. เทศบาลตำบลฟ้าหยาด โดย นายชัชวาล คำแถม นายกเทศมนตรีตำบล.....

2 มี.ค. 2565 181
เทศบาลตำบลฟ้าหยาด จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นการออกข้อกำหนดท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลฟ้าหยาด

เมื่อวัน พุธ ที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายชัชวาล คำแถม นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด   .....

25 ก.พ. 2565 273