เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 15

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน   5 ม.ค. 2565 84
รายงานแสดงงบฐานะการเงินและอื่นๆ ประจำปี พ.ศ. 2564   13 ธ.ค. 2564 115
รายงานแสดงผลการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 4   12 ต.ค. 2564 66
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   15 ม.ค. 2564 73
รายงานข้อมูลรายรับรายจ่าย ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณพ.ศ. 2563   3 ก.ค. 2563 72
รายงานรับ-จ่านเงิน แลังบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563   2 พ.ค. 2563 65
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดประจำปี พ.ศ. 2562   2 เม.ย. 2563 67
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2562   30 ต.ค. 2562 56