เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นางฉลวย ไกยพันธ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลฟ้าหยาด
เบอร์โทร : 0956611642


นายจินดา พงษ์แก้ว
รองประธานสภาเทศบาลตำบลฟ้าหยาด
เบอร์โทร : 0956611642


นายไชยยงค์ วาระพิลา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟ้าหยาด
เบอร์โทร : 0854977898


นายอุไร งามจิตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟ้าหยาด
เบอร์โทร : 0621413176


นายอุ๊ด มัดสยาลักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟ้าหยาด
เบอร์โทร : 0897206621


นายมารุต เรืองสันติกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟ้าหยาด
เบอร์โทร : 0818790241


นายอิทธิศักดิ์ ศรีอักษร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟ้าหยาด
เบอร์โทร : 0918344895


นายธนารัตน์ แสนเสริม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟ้าหยาด
เบอร์โทร : 0823287438


นายสมคิด ทีฆะสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟ้าหยาด
เบอร์โทร : 0856101803


นางเตือนจิต บุุญคงชน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟ้าหยาด
เบอร์โทร : 0831019531


นางกัลยา เวียงแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟ้าหยาด
เบอร์โทร : 0911312140


นายวาทิน วิรุณพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟ้าหยาด
เบอร์โทร : 0629877141


นายคมกริช เสมอภาพ
เลขานุการสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 0648254653