เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


นายวิระมิตร บุญโถน
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


นายสุระศักดิ์ กสิพันธ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


นายบรรพต จันทสิทธิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


นายสกล ศรีแก้วกุล
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


นางวนิดา จักษุกรรฐ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


นางสาวอรุณศรี สายบัวบาน
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


นางสาวมลิวัลย์ ชัยเรียบ
เลขานุการส่วนตัวนายกเทศมนตรี