เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 8

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   2 ก.พ. 2567 33
รายงานผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   2 ก.พ. 2567 31
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   3 ต.ค. 2565 100
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   1 ก.พ. 2565 147
สรุปผลการปฏิบัติงาน   10 ต.ค. 2562 146