เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 14

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   31 มี.ค. 2566 11
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   1 เม.ย. 2565 78
การปฏิบัติหน้าที่ราขการในเทศบาลตำบลฟ้าหยาดของพนักงานเทศบาล   1 ต.ค. 2564 65
กำหนดหลักเกณฑ์การลา และการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล   1 ต.ค. 2564 66
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล รอบการประเมิน 1/2565   1 ต.ค. 2564 59
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล   1 ต.ค. 2564 57
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง   1 ต.ค. 2564 58