เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 11

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   31 มี.ค. 2566 34
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   1 เม.ย. 2565 104
การปฏิบัติหน้าที่ราขการในเทศบาลตำบลฟ้าหยาดของพนักงานเทศบาล   1 ต.ค. 2564 84
กำหนดหลักเกณฑ์การลา และการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล   1 ต.ค. 2564 88
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล รอบการประเมิน 1/2565   1 ต.ค. 2564 86
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล   1 ต.ค. 2564 76
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง   1 ต.ค. 2564 77