เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

กองการศึกษาฯ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ


นางสาวจิราพัชร์ สุทธโส
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 081-3212668


นางสาวพิมลสิริ จันทร์สมัคร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 0857682906


นางสมคิด แก่นท้าว
ครู ค.ศ.2
เบอร์โทร : 0801505323


นางลำพูน ศรีอักษร
ครู ค.ศ.1
เบอร์โทร : 0961296842


นายกิตติพันธ์ พันธ์ศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 0647463845


นางเอมอร ทอนศรี
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 0892824301


นางสาวกมลรัตน์ เฉียงขวา
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 0892864332


นางสาววิภาดา สุราโพธิ์
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 0999614160


นายเทพพิทักษ์ สายหงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0885694769


น.ส.วิดาลักษณ์ กันยามา
คนงาน
เบอร์โทร : 0900343151


นายสถาพร สมมาศ
คนงาน
เบอร์โทร : 0855240132