เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายคมกริช เสมอภาพ
ปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด
เบอร์โทร : 0648254653


นายบัญชา พุทธรักษ์
รองปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด
เบอร์โทร : 0801322775


นางธรนิศ สายหอม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0640423627


นางสาวสิริญาณิศา สมนึก
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0837484728


นายสุเทพ มูลเกตุ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งอวดล้อม
เบอร์โทร : 0915615478


นายคมสันต์ ทาระพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 0842088220


นางสาวจีราพัชร์ สุทธโส
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 081-3212668


นางทัศนะสมบูรณ์ โคตรสมบัติ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
เบอร์โทร : 0828702973


จ่าเอกภูมินทร์ พิเคราะห์แน่
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร : 0644463106


นางจีรนุช หมุ่ยมาศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
เบอร์โทร : 0817900440