เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายชัชวาล คำแถม
นายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : 0816608997


นายสุขสันติ ยืนยงค์
รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : 0864533558


นายธาดา เหมือนชาติ
รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : 0625659469


นายอัมพร สุวรรณกูฏ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : 0850246881


นายสมบัติ วงค์ไชย
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : 0868708802