เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 9

RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

เทศบาลตำบลฟ้าหยาด โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ร่วมออก Re-x-ray การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลฟ้าหยาด ทั้ง 5 ชุมชน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นอย่างดียิ่ง    ..... วันที่ 14 ก.พ. 2567 (ดูู 229)

โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน (การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมเพื่อนำขยะที่คัดแยกไปจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยน) ประจำปี 2564

โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน (การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมเพื่อนำขยะที่คัดแยกไปจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยน) ประจำปี 2564... วันที่ 8 ก.ย. 2565 (ดูู 382)

ตรวจประเมินร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ตามมาตรฐาน Clean Food Good Taste (อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ) และมอบป้ายสำหรับผู้ผ่านการอบรม ใ

ตรวจประเมินร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ตามมาตรฐาน Clean Food Good Taste (อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ) และมอบป้ายสำหรับผู้ผ่านการอบรม ใ... วันที่ 3 พ.ค. 2565 (ดูู 289)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี  2565... วันที่ 7 เม.ย. 2565 (ดูู 145)

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด... วันที่ 3 มี.ค. 2565 (ดูู 139)

ตรวจสอบร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น ไส้กรอก ภายในเขตเทศบาลตำบลฟ้าหยาด

ตรวจสอบร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น ไส้กรอก ภายในเขตเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ... วันที่ 10 ก.พ. 2565 (ดูู 149)

มอบถุงยังชีพ และอาหาร ให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 ที่ต้องกักตัว

มอบถุงยังชีพ และอาหาร ให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 ที่ต้องกักตัว... วันที่ 1 ก.พ. 2565 (ดูู 130)

เทศบาลตำบลฟ้าหยาดร่วมกับ บพด.ยโสธรร่วมประชุมขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา นายชัชวาล คำแถม นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด มอบหมายให้นายคมกริช เสมอภาพ ปลัดเทศบาลเป็นประธานในการประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลฟ้าหยาดครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าหยาด โดยมีผู้แทนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร ,หน้าที่ผ..... วันที่ 20 ม.ค. 2565 (ดูู 240)

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลฟ้าหยาด มอบสวัสดิการและส่งเสริมอาชีพการทำมาลัยข้าวตอกให้สมาชิก

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลฟ้าหยาด มอบสวัสดิการและส่งเสริมอาชีพการทำมาลัยข้าวตอกให้สมาชิก   เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นายทรงสิทธิ์ พจน์ชนะชัย ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลฟ้าหยาด พร้อมด้วยนางสาวมลิวัลย์์ ชัยเรียบ รองประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนจำนวน 4 คนร่วมลงพื้นที่..... วันที่ 11 ม.ค. 2565 (ดูู 436)

ประชุม เตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2565

วันที่ 11 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลฟ้าหยาด โดย นายชัชวาล คำแถม นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด ประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ประจำเดือน มกราคม 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2565 ติดตามงาน และแจ้งข้อราชกา..... วันที่ 11 ม.ค. 2565 (ดูู 142)

โครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ประจำปี 2564

โครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ประจำปี 2564... วันที่ 18 ธ.ค. 2564 (ดูู 129)

โครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการด้านอาหารในเขตเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ประจำปี 2564

โครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการด้านอาหารในเขตเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ประจำปี 2564... วันที่ 9 ธ.ค. 2564 (ดูู 126)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน วันที่ 4 ธันวาคม 2563

เทศบาลตำบลฟ้าหยาด จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางฉลวย ไกยพันธ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลฟ้าหยาด พร้อมด้วย นายบัญชา พุทธรักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด นำสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ร่วมกิจกร..... วันที่ 4 ธ.ค. 2564 (ดูู 141)

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตลาดสดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตลาดสดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด... วันที่ 20 ต.ค. 2564 (ดูู 121)

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในเขตเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในเขตเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลตำบลฟ้าหยาด โดยสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินงาน เช่น ชุมชน ส่วนราชการ วัด โรงเรียน ให้ร่วมปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะและที่ของตนเองที่อยู่ในเขตเทศบาล..... วันที่ 12 ส.ค. 2564 (ดูู 200)

ศูนย์อำนวยการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC-19) ประจำเทศบาลตำบลฟ้าหยาด รั

มื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 ศูนย์อำนวยการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC-19) ประจำเทศบาลตำบลฟ้าหยาด รับการตรวจประเมินสถานที่กักตัว โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมหาชนะชัยตรวจประเมินความพร้อมของสถานที่เพื่อรองรับผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเข้ากักตัว โดยใช้พื้นที่อาคารป้อ..... วันที่ 22 ก.ค. 2564 (ดูู 203)

พ่นหมอกควันกำจัดยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก 2564

เทศบาลตำบลฟ้าหยาด ระดมฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก วันที่ 22-23 มิถุนายน 2564 นายชัชวาล คำแถม นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดมฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ตามชุมชน วัด และสถานที่ราชการในเขตเทศบา..... วันที่ 22 มิ.ย. 2564 (ดูู 192)

รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อม เชิญชวน ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ร่วมลงชื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 07.30น.เทศบาลตำบลฟ้าหยาด ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาชนะชัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลฟ้าหยาด (อสม.)ร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อม เชิญชวน ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ร่วมลงชื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยมีนา..... วันที่ 4 มิ.ย. 2564 (ดูู 194)

ออกเยี่ยมเสริมพลังตลาดสดประเภทที่ 1 ตลาดสดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ใ

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายคมกริช เสมอภาพปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด มอบหมายให้นายสุเทพ มูลเกตุ ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางสาวสุดารัตน์ แหวนหล่อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดย..... วันที่ 30 เม.ย. 2564 (ดูู 143)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี  2564  ... วันที่ 15 มี.ค. 2564 (ดูู 140)