เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 8

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566   1 ต.ค. 2565 28
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   1 ต.ค. 2565 11
ประกาศ ก.ท.จ.ย.ส. ฉบับที่ 33-40   1 ต.ค. 2565 31
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   17 ก.พ. 2565 79
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   5 ม.ค. 2565 82
ประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง   4 ม.ค. 2565 81
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง   4 ต.ค. 2562 85
การปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างฯ   4 ต.ค. 2562 88
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล   4 ต.ค. 2562 79