เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 7

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566   1 ต.ค. 2565 142
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   1 ต.ค. 2565 48
ประกาศ ก.ท.จ.ย.ส. ฉบับที่ 33-40   1 ต.ค. 2565 82
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   17 ก.พ. 2565 114
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   5 ม.ค. 2565 124
ประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง   4 ม.ค. 2565 114
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง   4 ต.ค. 2562 116
การปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างฯ   4 ต.ค. 2562 124
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล   4 ต.ค. 2562 121