เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

กองคลัง


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางสาวสิริญาณิศา สมนึก
ผุ้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0837484728


นางจีรนุช หมุ่ยมาต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
เบอร์โทร : 0817900440


นางลัดดาวัลย์ คำแถม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0633289544


นายกรธัช ศรีสอน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0861957950


นายสุปัญญา ทองบ่อ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0910134279


นางชไมพร เหมทานนท์
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0823720273


นางสาวอุมารินทร์ มาเรือน
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0619645872