เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

กองคลัง


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางสาวสิริญาณิศา สมนึก
ผุ้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0837484728


นางจีระนุช หมุ่ยมาต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
เบอร์โทร : 0817900440


นางลัดดาวัลย์ คำแถม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0633289544


นายสุปัญญา ทองบ่อ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0910134279


นายกรธัช ศรีสอน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0861957950


นางสาวอุมารินทร์ มาเรือน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0619645872


น.ส.อธิษฐาน ยืนยงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 0877798091


น.ส.บุษบา มูลคุตร
คนงาน
เบอร์โทร : 0610524061