เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลฟ้าหยาด จัดทำโครงการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลฟ้าหยาด ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมประชามคมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ร่วมกับชุมชนและส่วนราชการต่างๆ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด


เปิดไฟล์
วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566   View : 10