เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลฟ้าหยาด ร่วมร่วมโครงการนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชุนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: เทศบาลตำบลฟ้าหยาด ร่วมร่วมโครงการนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชุนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น. เทศบาลตำบลฟ้าหยาด โดย นายชัชวาล คำแถม นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด มอบหมายให้
1.นายสมบัติ วงค์ไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด
2.นายธนารัตน์ แสนเสริม สมาชิกสภาเทศบาล
3.นายอิทธิศักดิ์ ศรีอักษร สมาชิกสภาเทศบาล
4.นายสมคิด ทีฆะสุข สมาชิกสภาเทศบาล
5.นางธรนิศ สายหอม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
6.จ่าเอกภูมินทร์ พิเคราะห์แน่ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ร่วมโครงการนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชุนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร โดยนายประเวศน์ ละครราช พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทน ยุติธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทภารกิจสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชุนให้มีความพร้อม ความรู้ ความเข้าใจ วิธีการให้บริการประชาชนและสามารถเป็นต้นแบบให้กับศูนย์ชุมชุนได้เพื่อยกระดับศักยภาพงานบริการของ ศูนย์ยุติธรรมชุมชุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบข้อเท็จจริง ปํญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากศูนย์ยุติธรรมชุมชุน เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลศูนย์ยุติธรรมต่อไป พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ หอประชุมอำเภอมหาชนะชัย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
วันที่ : 2 มีนาคม 2565   View : 238