เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน (การตัดตั้งกลุ่มกิจกรรมเพื่อนำขยะที่คะดแยกไปจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยน) ประจำปีงบประมาณ 2565


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน (การตัดตั้งกลุ่มกิจกรรมเพื่อนำขยะที่คะดแยกไปจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยน) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลฟ้าหยาด นำโดยนายชัชวาล คำแถม นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด นางฉลวย  ไกยพันธ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลฟ้าหยาด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลฟ้าหยาดได้ดำเนินการจัดโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน (การตัดตั้งกลุ่มกิจกรรมเพื่อนำขยะที่คะดแยกไปจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยน) ประจำปีงบประมาณ 2565  
โดยได้รับเกียรติ จากนางนงค์นิจ เถาชาลี ท้องถิ่นอำเภอมหาชนะชัย เป็นวิทยากร ในโครงการฯ  หัวข้อ การบริหารจัดการขยะตามหลัก 3Rs
โดยมีการจัดตั้งธนาคารขยะขึ้นใน
- หมู่ที่ 1 ชุมชนคุ้มโฮงเหนือ
- หมู่ที่ 4 ชุมชนคุ้มวัดหอก่อง
- หมู่ที่ 8 ชุมชนคุ้มบ้านก่อ
วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566   View : 47