เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าหยาด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลฟ้าหยาด


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าหยาด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลฟ้าหยาด

ตามที่เทศบาลตำบลฟ้าหยาด ได้ประกาศการเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบล
ฟ้าหยาด จำนวน 5 ชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล
พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2566 บัดนี้ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ในชุมชนหมู่ที่ 1 ,2,3,4 และ 8 มาเพื่อทราบทั่วกันรายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้
เปิดไฟล์
โพสโดย : เทศบาลตำบลฟ้าหยาด   วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566   View : 971
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :