เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

E-Service


ออนไลน์ : 5

E-Service
ระบบให้บริการออนไลน์ E-SERVICE
"ระบบขอรับบริการออนไลน์" เป็นการให้บริการออนไลน์ ที่หน่วยได้จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของหน่วย ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผู้มีความประสงค์จะขอรับบริการ สามารถแจ้งความประสงค์ โดยกรอกข้อมูล รายละเอียดการขอรับบริการของท่าน ลงในแบบฟอร์มการขอรับบริการออนไลน์ มีขั้นตอน ดังนี้
1. คลิกเมนู e-Service แล้วเลือกเมนู ระบบการขอรับบริการออนไลน์ เพื่อเข้าสู่หน้า แบบฟอร์มการขอรับบริการออนไลน์ ทำการกรอกข้อมูลของท่าน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วคลิกปุ้ม "ส่ง"
2.เจ้าหน้าที่จะได้รับข้อความ แจ้งเตือนทางโทรศัพท์ทันที และทำการตรวจสอบ ข้อมูล รายละเอียด ผ่านระบU Webmail ของหน่วยงาน พร้อมกับดำเนินการปริ้นแบบขอรับบริการออนไลน์ เสนอผู้บริหาร พิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ
3.เมื่อผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบ ผ่านช่องทางการติดต่อ ตามที่ท่นระบุ โดยเร็ว พร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 
- ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ทุจริต
- ร้องเรียน-ร้องทุกข์ อื่นๆ
- ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
- ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
- ระบบ E-Plan
- ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
- สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
- ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report)
- ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
- ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
- ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
- ระบบเลือกตั้ง อปท. (ELE)
- ระบบฝากข่าวของ อปท.
View : 202